Doradztwo księgowe i finansowe

Rachunkowość zarządcza jest podstawowym narzędziem pracy nowoczesnego menedżera. Pozwala na szybką i obiektywną ocenę sytuacji i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Daje możliwości zarządzania płynnością w firmie oraz zarządzaniem rentownością poszczególnych działań i prowadzonych projektów.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:

1. Dokonamy podziału kosztów działalności zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonego biznesu. Zdefiniujemy jednoznacznie odpowiedzialność za ponoszone koszty w poszczególnych działach.

2. Wdrożymy budżetowanie – czyli planowanie, księgowanie i raportowanie operacji gospodarczych z podziałem na: miejsca powstawania kosztów, rodzaje kosztów które będą zapewniały użyteczność informacji do decyzji biznesowych niekoniecznie związanych z wymogami ustawy o rachunkowości oraz prowadzone projekty.

  • Przygotowanie harmonogramów i wytycznych do budżetu,
  • Nadzór nad procesem budżetowania,
  • Raportowanie realizacji planów

3. Będziemy systematycznie przygotowywać raporty o stanie zobowiązań oraz należności z podziałem na okresy przeterminowania.

4. Przygotowujemy rachunek przepływów pieniężnych zarówno w wersji uproszczonej, jak i pełnej w zależności od potrzeb.

5. Stworzymy system wskaźników finansowych dla przedsiębiorstwa i będziemy badać ich realizację.

6. Zajmiemy się interpretacją i przeprowadzimy konsultacje związane z przepisami MSSF i PSR.

7. Opracujemy politykę rachunkowości.

8. Doradzimy w zakresie rozwiązań księgowych.

9. Opracujemy wzory sprawozdań finansowych.

10. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych.

11. Podejmiemy się analizy dotyczącej zmian zasad rachunkowości na sprawozdania finansowe.